Accounts Payable

Căutăm pentru unul dintre clienții noștri, o importantă casă de avocatură, o persoană care să se alăture echipei financiare, pe rolul de Accounts Payable.

Poziția este pe perioadă determinată de doi ani, însă cu reale șanse de a rămâne în companie în continuare.

Sarcini şi activităţi specifice postului:

 • asigurarea plăţii impozitelor, taxelor şi contribuţiilor conform statelor de plată lunare la termenele stabilite conform legii în vigoare;
 • asigurarea plăţii TVA-ului lunar în termenul stabilit de legislaţia în vigoare;
 • inregistrarea facturilor primite de la furnizori, alocarea cheltuielilor pe centre de cost;
 • verificarea corectitudinii întocmirii documentelor pentru plăţi electronice si efectuarea plăților, în conformitate cu procedurile interne ale Societăţii stabilite, principiile contabile şi legislaţia relevantă;
 • analiza situaţiilor, conturilor pentru a identifica articole neobişnuite sau restante şi alegerea procedurilor corecte  de verificare sau reparare a diferenţelor sau erorilor;
 • menţinerea relaţiei cu banca privind disponibilităţile băneşti din conturile curente ale Societăţii: consultarea soldurilor zilnice, efectuarea plăţilor electronice către furnizori sau terţe persoane, evidenţa datelor de scadenţă a depozitelor bancare, constituirea de depozite bancare, urmărirea utilizarilor din liniile de credit deschise de Societate la bancă precum şi restituirea în timp util a sumelor necesare acoperirii acestor linii de credit;
 • efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului Societăţii;
 • colaborarea cu CFO la ţinerea corectă şi la zi a evidenţei contabile şi financiare;
 • pregătirea rapoartelor şi situaţiilor standard de audit în colaborare cu CFO;
 • stabilirea, modificarea, susţinerea cu documente şi coordonarea implementării procedurilor contabile şi de control contabil;
 • asigurarea îndosarierii şi arhivarea zilnică a tuturor documentelor în conformitate cu procedurile interne ale Societăţii stabilite, principiile contabile şi legislaţia relevantă;
 • ducerea la îndeplinire a sarcinilor stabilite pe cale ierarhică.

Așteptăm cv-urile voastre la adresa recrutare@kapitalhr.com.

Mulțumim!

Avocat – Banking

Descrierea Postului:

Pentru o Casa de avocatură, una dintre cele mai prestigioase firme din domeniu, căutăm un avocat cu experiență pentru a se alătura echipei de specialiști în drept bancar.

Responsabilități:

 • Oferirea de consultanță juridică specializată clienților din sectorul bancar.
 • Redactarea și revizuirea contractelor bancare, inclusiv credite, garanții și alte instrumente financiare.
 • Asistență juridică în cadrul tranzacțiilor bancare și financiare.
 • Reprezentarea clienților în fața instanțelor de judecată și a altor autorități competente.
 • Monitorizarea și asigurarea conformității cu reglementările în vigoare din domeniul bancar și financiar.

Cerințe:

 • Diplomă în Drept și calitatea de avocat definitivat.
 • Minimum 5 ani de experiență în domeniul dreptului bancar.
 • Cunoștințe solide de legislație bancară și financiară.
 • Abilități excelente de comunicare și negociere.
 • Capacitatea de a lucra atât independent, cât și în echipă.
 • Atenție la detalii și abilități analitice puternice.
 • Cunoștințe avansate de limba engleză, atât scris, cât și vorbit.

Dacă îndeplinești cerințele și ești dornic să te alături unei echipe de profesioniști într-o firmă de top, te invităm să trimiți CV-ul tău însoțit de o scrisoare de intenție la adresa de email: alina.conu@kapitalhr.com

Consilier juridic

Kapital HR caută pentru unul dintre clienții săi, una dintre cele mai mari companii din domeniul agribusiness, o persoană care să ocupe rolul de Consilier Juridic, pentru locația lor din Galați.

Acesta ar trebui să asigure legalitatea desfășurării activității la nivelul societății și să reprezinte societatea în fața autorităților, a instanțelor și/sau executorilor judecătorești potrivit legii, în prevenirea și soluționarea litigiilor între profesioniști, civile, de contencios și de dreptul muncii în care este implicată societatea. 

Cerințe:

 • Absolvent Facultate de Drept (Consilier juridic sau Avocat)
 • Experiență în domeniul juridic minimum 10 ani; 
 • Experiență judiciară, inclusiv în executări silite și procedura insolvenței; 
 • Cunoștințe temeinice ale cadrului legislativ primar, respectiv Cod Civil, Cod procedură civilă; Codul Muncii; Legea BO/ CEC; Legea insolvenței; Legea societăților, Codul Fiscal, Codul Vamal;
 • Cunoștințe de operare calculator (Word, Excel, Outlook); 
 • Carnet de conducere categoria “B”; 
 • Cunoașterea limbii engleze juridice (nivel mediu spre avansat); 
 • Bune competențe de comunicare, disponibilitate deplasări termene de judecata / întâlniri cu parteneri, organizare volum mare de lucrări, prioritizare solicitări, aptitudini proactive, rezistență la stres.

Descriere rol:

 • Acordă consultanță juridică în legătură cu activitatea desfășurată de societate, cunoaște și informează despre noutățile legislative cu impact asupra activității societății;
 • Verifică și revizuiește contracte, cu înscrierea tuturor elementelor prevăzute de lege și/sau de procedurile interne, în legătură cu obiectul contractului, termenele de executare, modalități de plată, scadență, calitate, garanție, clauze de penalitate și despăgubiri pentru neexecutarea întocmai a contractelor încheiate de societate cu partenerii de afaceri;
 • Actualizează și revizuiește modelele de contracte, în conformitate cu solicitările primite și politica societății;
 • Formulează acțiuni și celelalte acte de procedură (cereri de chemare în judecată, plângeri, întâmpinări, răspunsuri la întâmpinare, note scrise, contestații, cereri în anulare, probatorii, declarații de creanță, căi de atac, etc) și reprezintă societatea în fața instanțelor de judecată; urmărește realizarea la timp a tuturor acestor proceduri;
 • Formulează cereri și alte acte necesare în procedurile de executare silită împotriva debitorilor societății; reprezintă societatea în relația cu executorii judecătorești; efectuează toate demersurile necesare în dosarele de executare silită pentru recuperarea creanțelor; monitorizează dosarele de executare silită;
 • Monitorizează toate dosarele/litigiile aflate pe rolul instanțelor: de drept comun, contencios administrativ și fiscal, de insolvență, alte proceduri speciale;
 • Informează conducerea societății despre hotărârile instanțelor de judecată și propune moduri de abordare și soluționare a situațiilor litigioase și a litigiilor în desfășurare;
 • Redactează notificări, adrese de solicitare /răspuns către și de la partenerii comerciali, bănci finanțatoare, poliție, parchet, ANAF, AFM, DNA, CSM, instanțe de judecată, autorități locale și naționale, ministere, alte instituții de stat/private, etc.
 • Reprezintă societatea în relația cu Oficiul Registrului Comerțului competent și cu operatorii/agenții autorizați ai Registrului Național de Publicitate Mobiliară (RNPM) și coordonează situația înscrierilor în RNPM a contractelor de ipotecă mobiliară (după caz);
 • Acordă suport juridic pentru obținerea/reînnoirea/vizarea/revizuirea autorizațiilor de funcționare conform obiectului de activitate al Societății;
 • Acordă suport juridic pentru întocmirea/revizuirea anumitor proceduri de lucru/decizii/regulamente interne;
 • Monitorizează portofoliul de mărci al societății, înregistrează mărci noi și/sau prelungește valabilitatea celor existente, în conformitate cu solicitările primite.

Portofoliu

 • Dosare pe rolul instanțelor de judecată;
 • Dosare de executare silită;
 • Activități drept societar: convocări AGA, hotărâri AGA, decizii Consiliu de Administrație, decizii Director General, actualizări act constitutiv, declarații beneficiar real etc.;
 • ONRC: publicare hotărâri AGA; mențiuni și înscrieri diverse; actualizare activități autorizate; actualizare date acționari/administratori, deschidere/închidere puncte de lucru, prelungire valabilitate sediu/punct de lucru, prelungire mandat administratori etc. Parte din aceste activități și pentru firmele din grup, după caz.
 • Acte autentice: pregătire/verificare documentație, întocmire/verificare contracte de ipotecă imobiliară, procuri, declarații etc.
 • OCPI: extrase de carte funciară; documentații cadastrale; declarații limite și vecinătăți; rectificări înscrieri, intabulări/radieri/alte notări în CF.
 • OSIM și EUIPO: evidență și monitorizare portofoliu mărci; cereri de înregistrare mărci noi; cereri de prelungire valabilitate marcă; cercetări și analize diverse, în funcție de solicitări;
 • Parchet / Politie: verificare solicitare, transmitere instrucțiuni pentru pregătire documente, verificare documente și întocmire/transmitere răspuns.
 • Autorizații: verificare prin sondaj, comunicare instrucțiuni și atenționări pentru obținerea vizelor necesare, verificare documentații, validare/revizuire răspunsuri către autorități, întocmire documente pentru viza autorizației de mediu (unde este cazul);
 • Autorități: notificări, adrese de solicitare /răspuns către și de la acestea.
 • Bănci: întocmire/completare dosar juridic, verificare contracte credit/ipotecă, întocmire și/sau actualizare situații litigii pe rol, alte solicitări/clarificări;
 • Statistică: solicitare informații intern și transmitere situație;
 • Contracte: verificări contracte terți, revizuiri contracte tip: achiziții și intermedieri vânzări ulei, srot, peleți, prestări servicii depozitare, transport, opinii pe solicitări de modificare/completare contracte transmise de partenerii comerciali;
 • Corespondență Internă: acordare opinie juridică în materia dreptului muncii / comercial / civil / administrativ / financiar-bancar etc, analize și verificări parteneri comerciali, verificare procuri parteneri comerciali, clarificări și opinii situații diverse, notificări de plata solduri, solduri și bilete la ordin, informări legislative și aplicare legislație, întocmire/revizuire adrese diverse etc.

Așteptăm CV-urile voastre la adresa recrutare@kapitalhr.com.

Vă mulțumim!

Senior Associate – Banking

Kapital HR caută un avocat talentat și dedicat, care să ocupe poziția de Senior Associate pe divizia finance-banking, pentru clientului său, una dintre cele mai mari și de notorietate case de avocatură din România.

Candidatul ideal va avea cunoștințe extinse în dreptul bancar și financiar, și va fi capabil să ofere consultanță de înaltă calitate clienților din sectorul bancar.

Responsabilități:

 • Furnizarea de consultanță juridică în domeniul bancar și financiar clienților, inclusiv bănci, instituții financiare non-bancare și alte entități din sectorul financiar;
 • Gestionarea diferitelor aspecte legale specifice sectorului bancar;
 • Elaborarea și revizuirea contractelor, acordurilor și altor documente legale relevante pentru operațiunile bancare;
 • Monitorizarea și analizarea modificărilor legislative și reglementărilor din domeniul bancar și asigurarea conformității clienților noștri cu acestea.

Cerințe:

 • Licență in Drept
 • Membru al Baroului București
 • Experiență relevantă în domeniul bancar și financiar, ideal acumulată într-o casă de avocatură sau în cadrul unui departament juridic bancar;
 • Cunoștințe solide în dreptul bancar și financiar;
 • Abilități excelente de comunicare și negociere;
 • Capacitatea de a lucra eficient atât individual, cât și în echipă;
 • Orientare către rezultate și atenție la detalii.

Beneficii:

 • Oportunitatea de a lucra în cadrul unei case de avocatură de prestigiu, cu clienți de renume din sectorul bancar;
 • Mediu de lucru stimulativ și colaborativ;
 • Dezvoltare profesională și oportunități de avansare în cadrul firmei;
 • Pachet salarial atractiv și alte beneficii competitive.

Dacă sunteți interesat și îndepliniți cerințele de mai sus, vă rugăm să trimiteți CV-ul și o scrisoare de intenție la adresa de e-mail recrutare@kapitalhr.com.

Vă mulțumim pentru interesul manifestat în a face parte din echipa clientului nostru.

Senior Associate (Energy Sector)

Kapital HR is looking for a Senior Associate (Energy Sector) – Experienced Attorney.
We are currently seeking a highly qualified and experienced attorney to join our client team, as
Senior Associate, specializing in the energy sector. This position offers an exciting opportunity for
a motivated individual with a strong background in energy law to contribute to our client
organization, one of the bigger in Romania.

Responsibilities:

 1. Provide expert legal advice and guidance on matters pertaining to energy law, including
  regulatory compliance, contract negotiations, and litigation.
 2. Conduct thorough legal research and analysis to support the development and
  implementation of strategic initiatives within the energy sector.
 3. Draft, review, and negotiate a wide range of contracts, agreements, and legal documents
  related to energy projects, transactions, and regulatory matters.
 4. Collaborate closely with internal stakeholders, including senior management and other
  departments, to address legal issues and ensure compliance with applicable laws and
  regulations.
 5. Stay abreast of industry trends, regulatory developments, and emerging legal issues
  affecting the energy sector, and advise stakeholders accordingly.

Qualifications:

 1. Admission to the Bar
 2. Minimum 5 years of experience practicing law, with a focus on energy law.
 3. Demonstrated expertise in energy-related legal matters, including regulatory compliance,
  project development, and transactions.
 4. Strong analytical skills and the ability to effectively communicate complex legal concepts
  to a diverse audience.
 5. Excellent interpersonal skills with a proven ability to collaborate and build relationships
  across organizational levels.
 6. Fluent in English.

If you are a talented attorney with a passion for energy law and a commitment to excellence, we
encourage you to apply for this exciting opportunity. Please submit your resume, cover letter,
and any additional supporting documents to recrutare@kapitalhr.com.

We thank all applicants for their interest and only those selected for an interview will be
contacted.

Asistentă Managing Partner

Kapital HR, caută o persoană dedicată și eficientă pentru a se alătura echipei clientului său, o
casă de avocatură de notorietate din România, pe rolul de Asistentă Managing Partner.

Responsabilități:

 • Menţine, completează, actualizează agenda zilnică a Avocatului Asociat şi oferă celorlalţi Avocaţi Asociaţi şi Angajaţilor informaţii în acest sens în absenţa acestuia;
 • Programează întâlnirile Avocatului Asociat, atât pe cele cu clienţii, cât şi pe cele cu ceilalţicangajaţii pe diverse teme;
 • Preia şi transferă Avocatului Asociat sau, în absenţa acestuia, înregistrează apelurilectelefonice recepţionate din exterior sau le direcţionează către colaboratorii acestuia;
 • Redactează şi dactilografiază corespondenţa obişnuită, fişe de timp şi facturi, efectuează copii, asigură corespondenţa pentru Avocatul Asociat, şi se asigură că orice document transmis în exterior este impecabil sub aspectul limbii şi al formei în general (ortografie, punctuaţie, aşezare în pagină);
 • Primeşte vizitatorii;
 • Monitorizează sistematizarea şi înregistrarea riguroasă în server a lucrărilor, rapoartelor, corespondenţei, în funcţie de criteriile prevăzute în prezentele reguli şi proceduri interne;
 • Stabileşte deplasările şi efectuează rezervări şi alte formalităţi aferente;
 • Introduce, modifică şi actualizează în baza de date informaţiile privind clienţii şi orice alte contacte utile Societăţii, cu sprijinul şi pe baza informaţiilor furnizate de Avocaţii Colaboratori/Avocaţii Asociaţi;
 • Răspunde solicitărilor Avocatului Asociat pe orice teme administrative și asigură follow-up în scopul îndeplinirii temelor alocate.
 • Monitorizează permanent situația furnizorilor de utilități și alte servicii și se ocupă de plata facturilor.

Cerințe:

 • Studii superioare finalizate sau în curs de desfășurare în domeniul juridic sau administrative;
 • Experiență anterioară într-un rol similar sau într-un mediu juridic reprezintă un avantaj;
 • Abilități excelente de comunicare verbală și scrisă în limba română și engleză;
 • Capacitatea de a lucra eficient sub presiune și de a gestiona multiple sarcini simultan;
 • Abilități tehnice solide, inclusiv cunoștințe avansate de operare a computerului și a programelor Microsoft Office.

Programul este 09.00 – 18.00 cu pauză de masa în intervalul 13.30 – 14.30.
Așteptăm CV-ul și o scrisoare de intenție la adresa recrutare@kapitalhr.com. Vă mulțumim
pentru interesul manifestat!

en_USEN